Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatás

Partnereink személyes adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatás célja, hogy rögzítse a demetriakert.hu adatvédelmi elveit és adatkezelésének szabályait. A http://demetriakert.hu/ weblap és webáruház üzemeltetője Dr. Borcsa Botond Lajos e.v.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatás valamennyi demetriakert.hu Szolgáltatásra és minden kapcsolódó Szolgáltatásra vonatkozik (ez a továbbiakban: „demetriakert.hu Szolgáltatás”). A demetriakert.hu Szolgáltatás használatának feltételeit az Általános szerződési feltételek menüpontban olvashatja. E Nyilatkozat a demetriakert.hu Általános szerződési feltételei elválaszthatatlan részét képezi; elolvasásával és elfogadásával Ön kifejezetten jelzi az ezekben foglaltakkal kapcsolatos egyetértését.

Ha kérdései vagy aggályai merülnének fel, tekintse meg a kapcsolat részt a velünk való kapcsolatfelvételhez.

A demetriakert.hu elkötelezett vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja nevezettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az érintettek hozzájáruló nyilatkozata

(I.) a https://demetriakert.hu oldal látogatója a technikai adatok tekintetében az oldalra lépéssel automatikusan;

(II.) a https://demetriakert.hu oldal regisztrált felhasználója, a technikai és egyéb – hozzájárulással megadott adata tekintetében – a regisztráció véglegesítésével, hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint. Érintettek az Adatkezelő jelen szabályzatban foglaltak alapján történő adatkezelése esetén kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesítenek az Adatkezelővel szemben.

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) előírja, hogy az érintett részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást kell adni.

A GDPR alapján történő adatkezelés nem vonatkozik a nem személyes adatok kezelésére.

E rendelkezésnek eleget téve az alábbiakban adunk közérthető tájékoztatást a szolgáltatásainkat igénybe vevő megrendelőnknek (Partner), illetve honlapunk látogatójának vállalkozásunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban és adatkezelési tájékoztatóban a Demetria Kert az alábbi jogszabályokat, illetve európai uniós kötelező jogi aktusokat veszi figyelembe:

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény; továbbá, az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név‑ és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet).

Adatkezelési fogalmak a GDPR szerint

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Felhasználói jogok és beállítások: A felhasználó számára választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása

A GDPR bizonyos jogokat biztosít a magánszemélyeknek személyes adataikkal kapcsolatban. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a magánszemélyek számára az alábbi jogok biztosítottak:

 • Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez
 • Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
 • Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését;
 • Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatainak feldolgozását;
 • Kifogásolási jog
 • joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen a Partnereink adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag;
 • joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen;
 • Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa; és
 • Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is.

E jogok gyakorlására a demetriakert.hu illetékes munkatársával történő kapcsolatfelvétellel van lehetősége, a demetriakert@gmail.com címen.

Adatkezelési alapelvek

A Demetria Kert a tevékenysége során tiszteletben tartja az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében foglalt következő alapelveket:

 • az adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés – annak céljai szempontjából – megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódik („adattakarékosság”);
 • a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek; és minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük az Ön kifejezett kérésének vagy a hivatalos tudomásunkra jutásnak megfelelően („pontosság”);
 • az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • az adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
 • az adatvédelmi incidenseket azok bekövetkezésekor a jogszabályok által előírt mielőbbi határidőben jelentjük és kezeljük.

Az általános adatvédelmi rendelet 13‑14. cikke szerinti tájékoztatás

1.Adatkezelő és elérhetőségei (kapcsolat)

1.1. Adatkezelő:

Név: Demetria Kert ‑ Dr. Borcsa Botond Lajos e.v.

Székhely: 6422 Tompa, Táncsics u. 2.

Okmányirodai nyilv. tart. sz.: 12137500

Adószám: 64886806‑2‑23

Telefon: +36 77 451‑739; +36 30 889‑1691

E‑mail: demetriakert@gmail.com

Honlap: www.demetriakert.hu;

a továbbiakban: Adatkezelő

2. Az érintettek adatainak kezelése

2.1. Az érintettek köre és a kezelt adatok köre:

 1. a)A Demetria Kert a szolgáltatásai során, beleértve a http://demetriakert.huoldalon elérhető valamennyi űrlapját is, az alábbi személyes adatokat kezeli:

i.) természetes személy megrendelő esetén a személyes adatok:

 • Vállalkozásunk a fenti célok érdekében kezeli a vele megrendelőként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, telefonszámát, e‑mail címét, vevőszámait (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját. Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, megrendelőink megkeresése alapján, az ajánlattételkor jogszerűen megkezdődik.
 • A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §‑ában iratmegőrzésre előírt idő, ajánlat esetén az ajánlat lejárta után 10 nap.
 • Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt szóban, illetve az ajánlati lapon és a megrendelőlapon írásban tájékoztatjuk az adatkezelésről, mely a szerződés teljesítése jogcímén alapul.

ii.) jogi személy megrendelő esetén a természetes személy képviselő(k) adatai:

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e‑mail címe, online azonosítója.
 • A személyes adatok kezelésének célja: a Vállalkozás jogi személy partnerével kötött szerződésének teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve szerződés tárolási ideje.
 1. b) Regisztráció a Vállalkozás honlapján:

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének ajánlatkérésre, megrendelés leadására.

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e‑mail címe, online azonosítója; a meglátogatott oldal címe és a felhasználó számítógépének IP‑címe, valamint a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
 • A személyes adatok kezelésének célja:
  • A honlapon keresztül indított megrendelések teljesítése.
  • Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

A https://demetriakert.hu honlap látogatása során az Adatkezelő szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása, valamint az általa közvetített szolgáltató cégeknek történő továbbítás érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése.

2.2. Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő az érintettek 2.1. pontban meghatározott adatait a következő célokból kezeli:

 1. a) ajánlatkérés, illetve a megrendelés teljesítése;
 2. b)a megrendelés ellenértékének kiszámlázása és beszedése;
 3. c)az ajánlatkéréssel és a megrendeléssel kapcsolatos adózási, számviteli és egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése;
 4. d)az ajánlatkéréssel és a megrendeléssel kapcsolatos jogi igények érvényesítése;
 5. e) webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés: a weblap látogatásával, valamint a regisztrációval, továbbá megrendeléssel összefüggő adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, a tartalmi és informatikai szempontokat követő minőségi szolgáltatás, személyre szabott tartalom megjelenítése és az ügyfélkapcsolatok biztosítása és a számviteli szabályok szerinti számla kiállítása;
 6. f)hírlevél és közvetlen üzletszerzési üzenet küldése.

2.2.e) Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés részletezése

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépés

Teljes név (családi‑ és utónév)

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Elektronikus levélcím (e‑mail cím)

Kapcsolattartás a megrendelővel.

Telefonszám

Kapcsolattartás a megrendelővel. A számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A kézbesítés/házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárláskori/regisztrációkori IP‑cím

Technikai művelet végrehajtása.

Technikai adatok

A szolgáltatás igénybevétele során generálódnak olyan adatok, amelyeket az Adatkezelő IT‑rendszere az informatikai folyamatok eredményeként rögzít. Különösen, de nem kizárólagosan ilyen adat a látogatás időpontja, az Érintett IP‑címe, a böngésző típusa, az előzőleg látogatott weboldal címe. (Az IP‑cím olyan számsorozat, amellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP‑címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum‑ és időpontadatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok nem kerülnek összekapcsolásra és nem rendelhetőek közvetlenül az érintettekhez – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá (a tárhelyszolgáltató tárolja az adatokat). A regisztráló Érintett adatai a saját technikai adataival az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szerepelnek egy nyilvántartásban. Ehhez az Érintett a demetriakert.hu honlapon történő regisztrálással és jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

Személyes adat

Az adatkezelés célja

IP‑cím

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A https://demetriakert.hu oldalon a böngészés során meglátogatott aloldalak adatai

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A https://demetriakert.hu oldalon böngészéssel eltöltött idő

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A böngésző típusa

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

Az operációs rendszer típusa

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

Az e‑mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: a webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e‑mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e‑mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Demetria Kert ‑ Borcsa Botond Lajos e.v., 6422 Tompa, Táncsics u. 2.; vagy
 • e‑mail útján a demetriakert@gmail.hu címen.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése; Ektv. 13/A. § (3) bekezdése; a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bek. c) pontja.

Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. A személyes adatokat az érintett a rendelése teljesítése érdekében köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a rendelését nem lehetséges feldolgozni.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat a szolgáltatása nyújtása során a következő jogalapon kezeli:

 1. a)az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont];
 2. b)a szolgáltatási szerződés megkötésének előkészítése és szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont];
 3. c)az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont];
 4. d)az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

2.3.1. Az Adatkezelő az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az elektronikus hírlevél kiküldéséhez szükséges személyes adatait (név, e‑mail cím). Az érintett számára a hozzájárulás megtagadása semmilyen hátránnyal nem jár. Az Adatkezelő az érintett által önkéntesen megadott személyes adatait a hírlevél kiküldése céljából a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.

2.3.2. Az Adatkezelő az érintett 2.1 pontban megadott személyes adatait elsősorban az ajánlatkérés, illetve a megrendelés teljesítése érdekében, beleértve az ajánlatkéréssel és a megrendeléssel kapcsolatos jogi igények érvényesítését is, szerződéskötés előkészítése és szolgáltatási szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A szerződéskötés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében a 2.1. pontban meghatározott adatok megadása kötelező, anélkül az Adatkezelő az ajánlatkérésre reagálni, illetve a szolgáltatást teljesíteni nem tudja. Az ezen a jogcímen kezelt adatokat az Adatkezelő a szolgáltatási szerződés teljesítését, olyan ajánlatkérés esetén pedig, amelyet szerződéskötés nem követ, az ajánlatkérésre adott ajánlat kiküldését követő 8 évig kezeli.

2.3.3. Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezeli különösen

 1. a)a számla kiállításához a jogszabály által megkövetelt adatokat, a b) pontban meghatározott ideig;
 2. b)a számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján az Adatkezelő a könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt adatokat is, legalább 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon köteles megőrizni;

A kötelező adatkezelések körébe tartozó adatok felvétele, tárolása, azokról – külön jogszabályok szerint – adatszolgáltatás teljesítése vagy a személyes adatok más módon történő kezelése az Adatkezelő jogi kötelezettsége, ezért az adatok szolgáltatásának elmaradása magával vonhatja a szolgáltatási szerződés megkötésének, illetve a szerződés teljesítésének megtagadását.

2.3.4. Az Adatkezelő jogos érdek jogcímén jogosult azon természetes személy megrendelők kapcsolattartási adatait közvetlen üzletszerzés érdekében, papír alapú küldemények kiküldéséhez felhasználni és ennek érdekében a rendelkezésre álló adatokból leválogatás útján profilalkotást végezni, akik nem tettek közvetlen üzletszerzést tiltó nyilatkozatot. Az érintettek személyes adataik közvetlen üzletszerzés érdekében történő felhasználása ellen bármikor tiltakozhatnak, a tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználását megszünteti. Az Adatkezelő az érintett figyelmét a tiltakozás jogára minden kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja.

2.4. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, illetve ehhez kapcsolódó profilalkotást.

2.5 Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Vállalkozásunk a székhelyén, a készpénzt elfogadó helyeken a pénzkezeléssel összefüggő tranzakciót végző, vagy ott megjelenő Érintettről kizárólag elszámolási és biztonsági célból képfelvételt készít és a felvételt meghatározott ideig és célból tárolja. Arra okot adó körülmény esetén a Vállalkozás vezetőjének , illetve az arra meghatalmazott alkalmazottjának közreműködésével felhasználja.

Vagyonvédelmi célból az székhelyi áruda területén szintén üzemeltetünk kamerákat.

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyezünk el.

3. Az adatok gyűjtésének módja(i):

Az Partnereink személyes adatait a következő módokon gyűjtjük:

3.1. A demetriakert.hu Szolgáltatásra való feliratkozáskor – amikor feliratkozik a demetriakert.hu Szolgáltatásra, begyűjtünk a demetriakert.hu Szolgáltatás használatához szükséges bizonyos személyes adatokat, így az Partnereink e‑mail‑címét, telefonszámát, számlázási‑ és postacímét.

3.2. A demetriakert.hu Szolgáltatás használata során – amikor a demetriakert.hu Szolgáltatást használja, személyes adatokat gyűjtünk arról, hogy Partnereink miként használják a demetriakert.hu Szolgáltatást.

3.3. A további funkciók/szolgáltatások nyújtásának lehetővé tételéhez gyűjtött személyes adatok – engedélyezheti számunkra a további személyes adatok gyűjtését, pl. többletfunkciók vagy ‑szolgáltatások nyújtása céljából. Bármikor meggondolhatja magát, és visszavonhatja hozzájárulását.

3.4. Harmadik felektől – Partnereinkre és tevékenységére vonatkozó személyes adatokat harmadik felektől is fogunk kapni, ideértve azokat a reklámozókat és partnereket, akikkel a demetriakert.hu Szolgáltatás nyújtása érdekében együttműködünk. Ezeket a személyes adatokat akkor használjuk fel, ha Partnereink a harmadik félnek vagy a demetriakert.hu‑nak hozzájárulásukat adták az adott adattovábbításhoz, vagy amennyiben a demetriakert.hu‑nak jogszerű érdeke fűződik a személyes adatok felhasználásához annak érdekében, hogy a demetriakert.hu Szolgáltatást a felhasználónak biztosítsa.

Az anonimizált és összesített információkat többek között az alábbi célokra használjuk fel: informatikai rendszereink tesztelése, kutatás, adatelemzés, marketing‑ és promóciós modellek létrehozása, a demetriakert.hu Szolgáltatás fejlesztése és azon belül új funkciók és szolgáltatások kifejlesztése.

4. A Partnereinktől gyűjtött személyes adatok típusai

Az alábbi táblázatokban részletezzük a felhasználókról gyűjtött és felhasznált személyes adatok kategóriáit:

 

i.) a demetriakert.hu Szolgáltatásra feliratkozáskor gyűjtött személyes adatok

Személyes adatok kategóriái

Leírás

Fiókregisztrációs adatok

Ezek a Partnereink által megadott vagy az általunk begyűjtött személyes adatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a demetriakert.hu Szolgáltatásra feliratkozhasson és azt használhassa. Ide tartozik az e‑mail‑cím, születési idő, nem, irányítószám és az ország.

Egyes kért személyes adatokra a Partnereink fiókjának létrehozásához van szükség. Választhatja egyes további személyes adatok megadását is, hogy fiókja még személyre szabottabb legyen.

A gyűjtött személyes adatok pontos köre függ a választott demetriakert.hu szolgáltatási csomagtól, és attól, hogy Partnereink használ‑e Harmadik fél alkalmazásokat (a felhasználási feltételek értelmében véve, mint amilyen pl. a Facebook) a demetriakert.hu Szolgáltatásra való feliratkozáshoz és annak használatához. Ha a fiók létrehozásához Harmadik fél alkalmazásokat használ, a személyes adatokat az adott Harmadik fél alkalmazáson keresztül kapjuk meg, de csak akkor, ha Partnereink hozzájárultak ahhoz, hogy a Harmadik fél alkalmazások a Partnereink személyes adatait velünk megosszák.

 

ii.) a demetriakert.hu Szolgáltatás használata révén gyűjtött személyes adatok

Személyes adatok kategóriái

Leírás

demetriakert.hu Szolgáltatás használatára vonatkozó adatok

Ezek a demetriakert.hu Szolgáltatás használata közben gyűjtött személyes adatok ‑ ide tartozhatnak az alábbiak:

·                A demetriakert.hu szolgáltatásra vonatkozó adatok.

·                A demetriakert.hu Szolgáltatással való interakcióra vonatkozó információk. Ide tartozhatnak még az Partnereink Harmadik fél alkalmazásának és a kapott reklámoknak az adatai.

·                Az Partnereink által a demetriakert.hu‑ra küldött Felhasználói tartalom (fotók, írásos anyagok, stb.), a demetriakert.hu‑n keresztül küldött/kapott üzenetekkel együtt, valamint a demetriakert.hu‑val folytatott interakció.

·                Az alábbi műszaki adatok: URL‑adatok, sütiadatok, Partnereink IP‑címe, a demetriakert.hu Szolgáltatás eléréséhez, ahhoz való csatlakozáshoz használt eszközök típusa, egyedi készülékazonosítók, készülékjellemzők, hálózati csatlakozás típusa és szolgáltatója, hálózati és eszközteljesítmény, böngésző típusa, nyelv, digitális jogkezelést lehetővé tevő adatok, operációs rendszer és a demetriakert.hu alkalmazás verziószáma. Az általunk feldolgozott műszaki adatokra vonatkozó további részletek Sütikre vonatkozó szabályzatunkban találhatók.

 

iii.) A Partnereink engedélyével gyűjtött személyes adatok, amelyek lehetővé teszik számunkra a további funkciók biztosítását

Személyes adatok kategóriái

Leírás

Fizetési Adatok

Az említett személyes adatokat akkor gyűjthetjük, ha a demetriakert.hu Szolgáltatáson keresztül vásárol. A gyűjtött személyes adatok pontos köre a fizetési módtól függ (pl. közvetlenül a mobilszolgáltatón keresztül vagy számlára), de azokba beletartoznak az alábbiak:

·                név;

·                születési idő;

·                hitelkártya vagy bankkártya típusa, lejárata és a kártyaszám egyes számjegyei;

·                irányítószám;

·                mobiltelefonszám; és

·                részletes tranzakciós napló;

Ha a mobilszámlán keresztül történő fizetést választja, a Partnereink személyes adatait átadjuk fizetési szolgáltatónknak, hogy elvégezhesse a hitelképesség ellenőrzését és megküldhesse Partnereinknek a számlákat.

Promóciós adatok

Ezeket a személyes adatokat különböző promóciós tevékenységekre való feliratkozás és az azokban való részvétel biztosításához használjuk. A gyűjtött személyes adatok pontos köre a promóciótól függően változhat.

Marketingadatok

Ezek a személyes adatok teszik lehetővé, hogy a demetriakert.hu és partnerei/szolgáltatói marketingkommunikációkat küldjenek Partnereinknek:

·              e‑mailen,

·              a demetriakert.hu Szolgáltatás használata közben, és/vagy

·              közvetlenül a harmadik féltől.

5. A gyűjtött személyes adatok felhasználása

Amikor a demetriakert.hu Szolgáltatást használja vagy azzal kommunikál, többféle technológiát használunk a Partnereinkről különböző célokra gyűjtött személyes adatok feldolgozására. Az alábbi táblázatban részletesen ismertetjük a személyes adatok feldolgozásának okait, azokat a kapcsolódó jogalapokat, amelyek lehetővé teszik számunkra az Partnereink személyes adatainak feldolgozását, és a személyes adatok azon kategóriáit, amelyeket az alábbi célokra felhasználunk:

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozási cél jogalapja

Az adatfeldogozási célra felhasznált személyes adatok kategóriái

A demetriakert.hu Szolgáltatás és a demetriakert.hu által nyújtott más szolgáltatások és termékek biztosításához, testreszabásához és a felhasználói élmény javításához, például egyéniesített, személyre szabott vagy helyhez igazított tartalom, ajánlások, funkciók és reklám biztosítására a demetriakert.hu Szolgáltatás során vagy azon kívül (harmadik felek termékeit és szolgáltatásait is beleértve).

Szerződés teljesítése

Jogos érdek

Fiókregisztrációs adatok

Szolgáltatás használatára vonatkozó adatok

Annak megértéséhez, hogy a felhasználók miként érik el és használják a demetriakert.hu Szolgáltatást, a demetriakert.hu Szolgáltatás műszaki működőképességének biztosításához, új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez, és a demetriakert.hu Szolgáltatás használatának elemzéséhez, ideértve az azon alkalmazásokkal, reklámokkal, termékekkel és szolgáltatásokkal folytatott felhasználói kommunikációt, amelyek a demetriakert.hu Szolgáltatáson vagy abban elhelyezett hivatkozáson keresztül érhetőek el, vagy amelyeket azon keresztül ajánlanak.

Szerződés teljesítése

 

Jogos érdek

Fiókregisztrációs adatok

Szolgáltatás használatára vonatkozó adatok

A felhasználóval a demetriakert.hu Szolgáltatással kapcsolatban folytatott kommunikáció.

Szerződés teljesítése

 

Jogos érdek

Fiókregisztrációs adatok

Szolgáltatás használatára vonatkozó adatok

A csalás megelőzése vagy felfedése, a csalárd kifizetésekre és a demetriakert.hu Szolgáltatás jogszerűtlen felhasználására kiterjedően.

Szerződés teljesítése

 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

 

Jogos érdek

Fizetési adatok

A felhasználóval közvetlenül vagy valamely partnerünkön keresztül folytatott kommunikáció az alábbi célokból:

·            marketing,

·            kutatás,

·            felmérésekben és sorsolásokban való részvétel,

·            promóciós célok, e‑mailben, értesítések vagy más üzenetek, a velünk esetlegesen (pl. a Fiókbeállítások oldalon) engedélyeknek megfelelően.

Hozzájárulás

 

Jogos érdek

Promóciós adatok

Marketingadatok

5.1 Igénybe vett adatfeldolgozók

5.1.1. Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek kiszállítása Magyarország területén, fuvarozás.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Magyar Posta Zrt.

1038 Budapest, Dunavirág u. 2‑6.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e‑mail cím.

Az érintettek köre: a házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

5.1.2. Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Dotroll Kft.  (www.dotroll.hu)

1148 Budapest, Fogarasi út 3‑5.

+36‑1‑432‑3232

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bek. f) pontja, illetve az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése.

5.1.3. A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie‑kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie‑kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA‑beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP‑anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP‑címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP‑címnek a Google USA‑ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal‑ és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP‑címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie‑k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie‑k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP‑címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

5.1.4. Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a Facebook, Instagram, YouTube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Instagram, YouTube közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

6. Felhasználói személyes adatok megosztása

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a következő szerveknek, személyeknek továbbítja/adja át:

az Adatkezelő számára könyvelési szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak a könyvvezetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat és dokumentumokat;

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait más harmadik személyek, szervezetek számára nem továbbítja.

A demetriakert.hu Szolgáltatás használata révén gyűjtött vagy generált személyes adatok címzettjeit kategóriákba soroltuk.

 

A felhasználó döntése alapján megosztható személyes adatok

A következő személyes adatok csak a táblázatban megjelölt címzettek kategóriáival kerülnek megosztásra, amennyiben:

 • Partnereink a demetriakert.hu Szolgáltatás egy adott funkciójának használata mellett döntenek, amely esetén bizonyos személyes adatok megosztása szükséges a demetriakert.hu Szolgáltatás adott funkciójának megfelelő használatához; vagy
 • Partnereink engedélyezik számunkra a személyes adatok megosztását, pl. a megfelelő beállítás kiválasztásával a demetriakert.hu szolgáltatásban.

Címzettek kategóriái

Megosztás oka

A Partnereink demetriakert.hu fiókjához csatlakoztatott harmadik fél alkalmazások

Amennyiben összekapcsolja demetriakert.hu fiókját egy harmadik féltől származó alkalmazással, például közösségi oldallal, zenei, televíziós vagy egyéb platformmal, a demetriakert.hu megoszthatja a szolgáltatás használatával kapcsolatos adatokat annak érdekében, hogy Partnereink csatlakoztathassák demetriakert.hu fiókját.

 

Megosztható adatok

Címzettek kategóriái

Megosztás oka

Szolgáltatók és mások

Olyan műszaki szolgáltatókat alkalmazunk, amelyek a demetriakert.hu Szolgáltatás biztosítása szempontjából szükséges technikai infrastruktúrát működtetik, különös tekintettel a demetriakert.hu alkalmazás üzemeltetését, valamint az alkalmazástartalom és a feldolgozott adatok tárolását, kezelését és karbantartását végző szolgáltatókra.

A jelen részben leírtaknak megfelelően műszaki szolgáltatókat alkalmazunk a Partnereinkkel való kommunikáció támogatása érdekében.

Marketing‑ és reklámpartnereink azt a célt szolgálják, hogy még inkább személyre szabott tartalmakat jeleníthessünk meg Partnereinknek, illetve a demetriakert.hu Szolgáltatás Partnereink általi használatának megértése révén jobb szolgáltatást biztosíthassunk. Személyes adatait bizonyos marketing‑ és reklámpartnereinkkel is megoszthatjuk annak érdekében, hogy a demetriakert.hu‑val kapcsolatos promóciós üzeneteket küldjünk Partnereinknek.

demetriakert.hu Partnerek

 • Ha a demetriakert.hu Szolgáltatást egy harmadik féltől – mint a mobilszolgáltató – kapott vagy vett ajánlaton keresztül éri el, megosztjuk személyes adatait azzal a harmadik féllel a demetriakert.hu Szolgáltatás használatát illetően, azaz hogy Partnereink élt‑e és milyen mértékben az ajánlattal, aktiválta‑e a demetriakert.hu fiókját vagy a demetriakert.hu Szolgáltatás aktív felhasználója.
 • A demetriakert.hu Szolgáltatásra való feliratkozás módjától függően (pl. külső félen vagy mobilszolgáltatón keresztül) a felhasználói fiók engedélyezése érdekében szükség szerint megosztjuk demetriakert.hu felhasználónevét vagy egyéb fiókregisztrációs adatait.
 • A Partnereink személyes adatait álnéven kezelt formában megosztjuk marketingpartnereinkkel is, akik segítenek promóciós tevékenységünkben, illetve a reklámozókkal.

Bűnüldöző és adatvédelmi hatóságok

Meg fogjuk osztani Partnereink személyes adatait, amennyiben jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy ez az irányadó jog szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez vagy érvényes büntetőeljárási aktus (így házkutatási parancs, bírósági végzés, idézés) teljesítéséhez szükséges.

Meg fogjuk továbbá osztani Partnereink személyes adatait akkor is, ha jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy ez szükséges saját vagy harmadik fél nemzetbiztonsági, bűnüldözési, peres, bűnügyi nyomozási jogos érdekében, valamely személy biztonságának védelméhez, vagy pedig haláleset vagy fenyegető testi sérülés megelőzéséhez, feltéve, hogy ennél az érdeknél a megítélésünk szerint Partnereink érdekei, és a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai és szabadságai nem fontosabbak.

Vállalkozásunk megvásárlói

Meg fogjuk osztani Partnereink személyes adatait olyan esetekben is, ha vállalkozásunkat eladjuk, vagy annak eladásáról egy vevővel vagy potenciális vevővel tárgyalunk.

Ebben a helyzetben a demetriakert.hu továbbra is biztosítani fogja az Ön személyes adatainak titkosságát és értesítést küld Partnereinek, mielőtt személyes adatait a vevőnek átadja, vagy azokra más Adatvédelmi Politikát határoz meg.

 

7. Adatmegőrzés és adattörlés

Személyes adatait csak a demetriakert.hu Szolgáltatás biztosításához szükséges ideig, valamint jogszerű és alapvető üzleti célokból őrizzük meg, mint amilyen például a demetriakert.hu Szolgáltatás teljesítményének fenntartása, az új funkciókra és ajánlatokra vonatkozó adatközpontú üzleti döntések meghozatala, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, valamint a viták rendezése. Egyes személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg Partnereink a demetriakert.hu Szolgáltatás felhasználói.

Kérése esetén személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, hogy ezek alapján a továbbiakban ne lehessen Partnereinket azonosítani, kivéve akkor, ha bizonyos személyes adatok megtartása a jogszabályoknak megfelelően megengedett vagy kötelező a számunkra.

Ezen esetek közé tartoznak többek között az alábbiak:

 • Amennyiben fiókjával kapcsolatban megoldatlan probléma áll fenn, például fennálló tartozás, rendezetlen követelés vagy vita, a probléma megoldásáig megőrizzük a szükséges személyes adatokat;
 • Abban az esetben, ha a személyes adatokat jogi, adójogi, könyvvizsgálati és számviteli kötelezettségeink értelmében kötelező megőriznünk, akkor a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamig megőrizzük a személyes adatokat; és/vagy
 • Amennyiben az adatok megőrzése jogos üzleti érdekeink szempontjából szükséges, például a csalások megelőzése, illetve partnereink biztonságának fenntartása érdekében.

8. Linkek

Megjeleníthetjük harmadik fél reklámjait és az egyéb olyan tartalmat, amely harmadik fél honlapjára hivatkozik. Harmadik fél adatvédelmi gyakorlatát, illetve harmadik fél tartalmát nem ellenőrizhetjük, illetve e tekintetben nem vagyunk felelősségre vonhatók. Ha harmadik fél reklámjára vagy hivatkozására kattint, tudnia kell, hogy ezzel elhagyja a demetriakert.hu Szolgáltatást, és a megadott személyes adatokra nem ez a Nyilatkozat vonatkozik. Olvassa el adatvédelmi szabályzatukat, amelyből megtudhatja, milyen módon gyűjtik és dolgozzák fel a személyes adatokat.

9. Személyes adatai biztonságának megőrzése

Elkötelezettek vagyunk partnereink személyes adatainak védelme mellett. Megfelelő mértékű műszaki és szervezeti intézkedéseket teszünk a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen rendszer sem nyújthat teljes mértékben kielégítő védelmet.

Felhasználói fiókját jelszava védi, ezért javasoljuk, hogy egyedi és erős jelszót használjon, korlátozza számítógépe és böngészője elérhetőségét és jelentkezzen ki a demetriakert.hu Szolgáltatás használatát követően.

9.1. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

9.2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár‑e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

9.3. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

10. Sütik (cookie‑k) használata

www.demetriakert.hu oldalunkon sütiket használunk (Facebook like doboz, Google analytics követőkód, illetve Google Adwords), melyek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, amelyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomonkövetésére.

A sütik segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, amelyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett sütit, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a sütik a domainhez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

 • „jelszóval védett munkamenethez használt sütik”
 • „biztonsági sütik”
 • „szükségszerű sütik”
 • „funkcionális sütik”
 • „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős sütik”

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomonkövetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

https://demetriakert.hu/

Állandó vagy mentett sütik

Az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése

Az érintett törléséig

https://demetriakert.hu/

Egyéb sütik esetében 480 óra az élettartam.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintetteknek lehetőségük van a sütiket törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a sütik használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni a választott böngészőben.

A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

11. Az érintettek jogainak védelme, jogorvoslati lehetőségek

11.1 Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

11.2 Felügyelő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391‑1400

Fax: +36 (1) 391‑1410

E‑mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

 

11.3 Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt illetve feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül adjuk meg. A tájékoztatás ingyenes, kivéve, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályhely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Vállalkozásunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt értesíti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban erről tájékoztatjuk elutasításunk indokaival és a jogorvoslati lehetőségekről történő tájékoztatással.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást szintén a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést ‑ beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk.

11.4 Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ilyen ok lehet, ha a személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a fent megjelölt személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

 • adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné válása;
 • adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása;
 • adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása, teljesítés után szavatossági jogok elvesztése.

11.5 Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a válaszadási/intézkedési határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásunkat.

12. Egyéb adatkezelési kérdések

 1. Az Ön adatait személyes adatait fő szabály szerint Vállalkozásunk munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében.
 2. Megrendelőink adatait kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben továbbítjuk harmadik személynek.
 3. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
 4. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása nem kizárólag Vállalkozásunk hatókörébe tartozik, így ezért nem tudunk teljes körű felelősséget vállalni. A beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

13. Az Adatkezelési tájékoztató közzététele és módosítása

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.demetriakert.hu weboldalon történik, a közzététel egyben a hatálybalépés kezdete is.

14. Egyéb kérdések

Az itt tételesen nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Kellemes időtöltést és jó vásárlást kívánunk!

Tompa, 2021. március 01.

Our English language page is under construction. For English service, please call (+36 30 635 69 65) or write (demetriakert@gmail.com)to us!

Pagina noastră în limba română este în construcție. Pentru serviciul românesc, vă rugăm să sunați la
(+36 30 889 16 91) sau să ne scrieți (demetriakert@gmail.com)!